Memorandum/Vedtekter

NSK Vedtekter

§1. Komiteens navn: 
Nordisk SamarbeidsKomite for komplementær og alternativ medisin. Forkortelse av komiteens navn er på alle språk – NSK.

§2. Hjemsted:
Sverige

§3. Komiteens formål:
Nordisk SamarbeidsKomite for komplementær og alternativ medisin er en sammenslutning av nasjonale bransjeorganisasjoner for komplementær og alternativ medisin.

SamarbeidsKomiteen for komplementær og alternativ medisins formål er å fremme anvendelsen av komplementær og alternativ medisin innenfor de nordiske land gjennom å:

 • Etablere en felles overordnet tittel for terapeutene
 • Etablere en felles grunnutdannelse i grunnmedisin og naturvitenskapelige fag, tilpasset de enkelte behandlingsformer. Alle behandlere skal kunne utføre førstehjelp
 • Etablere en felles basis og grunnutdannelse i naturmedisinsk filosofi, tilpasset de enkelte behandlingsformer. 
 • Etablere en grunnutdannelse i fag tilsvarende VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn), tilpasset utdannelsens behov og hvert enkelt lands lovgivning.
 • Behandlere som allerede har kunnskaper, og kan fremvise dokumentasjon, kan bli (eller er) fritatt for disse fagene.
 • Etablere felles etiske regler
 • Styrke terapeuters stilling innenfor helse/sunnhet i samfunnet i alminnelighet i de nordiske land
 • Styrke enigheten og samarbeidet mellom terapeuter og helse/sunnhetsområdet for øvrig
 • Fremme samarbeidet på europeiske plan med basis i det nordiske samarbeid.

Samarbeidet skjer på basis av gjensidig respekt for de enkelte organisajoner og deres arbeid i de enkelte land og det særpreg hvert enkelt land har lovmesig, historisk, organisatorisk og på annen måte. Avtaler vedtatt i fellesskap respekteres.

§4. Komiteens medlemmer:

    Komiteen består av bransjeorganisasjoner for komplementær og alternativ medisin i hvert enkelt nordisk land
    Hvert land møter med et medlem.

§5. Komiteens organer:

Komiteens høyeste myndighet er generalforsamlingen, som består av:

 • To delegater fra hvert land hvor den ene velges til rådet av sin egen organisasjon og den andre er suppleant. Begge kan delta aktivt.
 • Hvert land har kun en stemme.
 • Generalforsamling avholdes hvert år.
 • Møtene foregår på skift i deltagerlandene eller på andre steder som rådet bestemmer.
 • Innkalling til møtene skal skje med minst 2 måneders varsel.
 • Forslag til dagsorden skal være fremsendt senest en måned før møtet.

Normal dagsorden:

 1. Valg av dirigent
 2. Styrets beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Forslag til handlingsplan for det kommende år
 5. Budsjett og utgiftsfordeling.
 6. Innkommne forslag
 7. Valg av revisor
 8. Politiske uttalelser
 9. Eventuelt

Ekstraordinært møte avholdes hvis rådet ønsker det eller medlemsorganisasjonene ønsker det.

§6. Styret kan kun velges for et år av gangen:

    Styret bestemmer drift, økonomi, ivaretakelse av oppgaver m.v
    Styret består av et medlem fra hvert land utpekt av sin organisation sammen med sin suppleant
    Styret holder minst 2 møter hvert år
    Styret konstituerer seg selv og fastsetter selv sin forretningsorden
    Styret følger den politiske utvikling og forholder seg til denne
    Styret planlegger selv driften
    Styret kan ansette kontorpersonale
    Ledelse ivaretas av styret gjennom flertallsvedtak.

§7. Komiteens økonomi:

    Dekkes av tilskudd fra de deltagende organisasjoner etter en avtalt fordelingsnøkkel.
    Forsøke å skaffe privat og offentlig støtte
    Komiteen skal budsjettere med balanse
    Kassereren sikrer at regnskapsførsel er i overensstemmelse med god regnskapsskikk

§8. Vedtektsendringer:

En endring i vedtektene skjer gjennom en enstemmig avstemming, eller gjennom to avstemminger over to møter hvor flertallet går for endringen.

§ 9. Utesluttelse av organisasjoner:

Hvis en organisasjon ikke følger opp NSKs vedtekter og felles beslutninger kan rådet uteslutte denne organisasjonen.

§10. Komiteen opphør:

Komiteen kan nedlegges etter beslutning i styret.

Komiteen formue skal overdras til et allment velgjørende formål innenfor helse og sunnhet.

 

Vedtatt: 14.03.2000

Revidert: 21.10.2005

Endringene var av redaksjonell karakter og en tilføyelse av ny §8 og §10.

Oversatt: 02.01.2006

Oversatt fra dansk/norsk til norsk.

Revidert: 16.10.2011

Endringene var en tilføyelse av ny punkt i §1 og §3.

Endelig vedtaget den 21. april 2012

___________________________________ __________________________________

Susanne Nordling                              Charlotte Ryø

Ordstyrer                                           Sekretær